Verbouw Martinikerk

De afbraak in beeld

                    't moat earst op syn mâlst foardat it better wurdt.